Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Ingangsdatum: 11/11/2020

Door gebruik te maken van Quizzclub.com (hieronder aangeduid als "Website", "We") en gerelateerde producten en diensten (de "Diensten"), u (hieronder aangeduid als "Gebruiker" of "U") accepteert alle voorwaarden en bepalingen die onder deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (deze "EULA") en in ons Privacybeleid worden beschreven, die juridisch bindend zijn tussen u en MNO GO APPS LTD ("MNO GO APPS LTD", "wij" of "ons"). Indien u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, maak dan geen gebruik van de diensten die op deze Website worden aangeboden.

1. GEBRUIK\Licentie

1.1 Onder de voorwaarden van deze EULA verleent QuizzClub u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van en toegang tot de Services, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, en niet voor het gebruik of voordeel van een derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt er geen andere licentie, expliciet of impliciet, aan u verleend en behoudt QuizzClub alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Services (met inbegrip van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten). Om twijfel te voorkomen, mag u de Diensten niet gebruiken voor commerciële of niet-persoonlijke doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van QuizzClub.

1.2 QuizzClub kan de Diensten (of een deel daarvan) te allen tijde wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie of database, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Daarnaast kan QuizzClub beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of de toegang van de Gebruiker tot de Diensten (of een deel daarvan) beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

1.3 U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur, hardware, software of aanvullende diensten die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten, en voor alle kosten die in verband hiermee door derden in rekening worden gebracht (die onder andere kunnen bestaan uit kosten voor serviceproviders of kosten voor gegevens), en QuizzClub heeft geen verantwoordelijkheid of verplichting in verband hiermee.

1.4 Deze EULA zal ook van toepassing zijn op alle toekomstige upgrades of updates of nieuwe releases die op de website worden aangeboden, tenzij dergelijke upgrades of updates vergezeld zijn van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke licentie van toepassing zullen zijn.

1.5 Het gebruik van sommige Diensten, zoals het aanmaken van uw eigen vragen, kan mogelijk vereisten dat U zich registreert door in te loggen op uw Facebook-account.Houd er rekening mee dat het inloggen vrijwillig is en dat QuizzClub bij de registratie de volgende informatie ontvangt: uw openbare profiel, e-mailadres en alle andere gegevens zoals die zijn aangegeven in het bericht dat aan u wordt getoond op het moment van registratie of aanmelding. Houd er rekening mee dat u de omvang van de informatie die voor ons toegankelijk is, kunt controleren door de privacy-instellingen van uw Facebook-account aan te passen. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw account en voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd, en ontheft QuizzClub van enige en alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke activiteiten. U zal zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit of uw relatie met een andere persoon of entiteit verkeerd voorstellen, inclusief het gebruiken van de gebruiksnaam, wachtwoord of accuontinformatie van een andere persoon. U gaat er ook mee akkoord QuizzClub onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke daadwerkelijke of vermoede inbreuk op de beveiliging, ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw account die betrekking heeft op of verband houdt met deze Website. Hoewel QuizzClub niet aansprakelijk is voor uw verliezen als gevolg van onbevoegd gebruik van of toegang tot uw account, kunt u aansprakelijk zijn voor de verliezen van QuizzClub of anderen als gevolg van dergelijk onbevoegd gebruik of toegang.

1.6 U erkent en gaat ermee akkoord dat wij ook periodiek technische gegevens, inhoud en gerelateerde informatie mogen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeemsoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u met betrekking tot de Website te vergemakkelijken. QuizzClub kan deze informatie gebruiken, zolang deze in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om haar producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren of mogelijk te maken. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid nakijken.

1.7 We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring geven op onze website. Als u zich aanmeldt zonder uw instellingen te wijzigen, gaan we ervan uit dat u alle cookies van deze website wilt ontvangen. U kunt meer informatie over cookies die we gebruiken vinden in onze Cookiesbeleid.Als u uw voorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen door de instructies hier te volgen.

2. QuizzClub's Inhoud

2.1 Alle materialen en inhoud die worden weergegeven, opgenomen, geüpload, gepost, gepubliceerd, bijgedragen, uitgevoerd en/of gebruikt op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spelletjes, quizzen, lijsten, feeds, tekst, afbeeldingen, software, audio, video, animaties en thema's (gezamenlijk "Inhoud"), anders dan de Inhoud van de Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd), zijn: (i) het exclusieve eigendom van QuizzClub en/of derden (voor zover van toepassing), (ii) beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechtwetten, en (iii) uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de gebruikers van QuizzClub en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden hiervan.

2.2 Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (inclusief de naam en het logo van QuizzClub), al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van QuizzClub en/of derden en u mag deze niet geheel of gedeeltelijk gebruiken en/of kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QuizzClub of enige relevante derde partij. In aanvulling op elk recht of rechtsmiddel dat beschikbaar is voor QuizzClub in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dient u zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in de Inhoud die toegankelijk is via deze Website.

2.3 Er worden door QuizzClub geen rechten of licenties, expliciet of impliciet, aan u verleend met betrekking tot enige eigendomsinformatie, octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht, al dan niet geregistreerd, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA.

2.4 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag u de Inhoud of enig deel daarvan niet downloaden, kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, uploaden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, reproduceren, afgeleide werken maken op basis van, distribueren, uitvoeren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, is het downloaden, kopiëren of opslaan van de Inhoud voor enig doel (inclusief, zonder beperking, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik) uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QuizzClub, of van de auteursrechthebbende die is geïdentificeerd in de auteursrechtvermelding van de toepasselijke Inhoud.

2.5 QuizzClub is niet verantwoordelijk voor enige Inhoud die is opgenomen in of toegankelijk is via de Website en geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke Inhoud. Bovendien is QuizzClub niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal dat zich op de Website bevindt of via de Website wordt benaderd, en de Gebruiker stelt QuizzClub onherroepelijk en volledig vrij van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Inhoud.

3. Gebruikersrichtlijnen voor Content en Inzendingen

3.1 Functionaliteit op de Website kan u in staat stellen vragen te creëren en te vertalen (de "Gebruikersartikelen") en Inhoud te uploaden, te plaatsen, op te nemen en bij te dragen aan deze Website als onderdeel van de Items van de Gebruiker (samen met de Items van de Gebruiker, de "Gebruikersartikelen"). Alle Inhoud van de Gebruiker die door de Gebruiker wordt geüpload, gepost, opgenomen of anderszins bijgedragen aan de Website is eigendom van u (tussen de partijen), maar u verleent hierbij toestemming aan QuizzClub: (i) een onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, sublicentieerbaar recht en licentie om de Inhoud van de Gebruiker te gebruiken, te exploiteren, te kopiëren, te downloaden, te publiceren, weer te geven, beschikbaar te stellen aan het publiek, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, afgeleide werken te creëren en op te slaan en om anderen toe te staan dit te doen voor enig doel, inclusief om de Diensten aan te bieden of mogelijk te maken; en (ii) een onherroepelijk, eeuwigdurend, exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, sublicentieerbaar recht en licentie, om te gebruiken, te kopiëren, te downloaden, te publiceren, weer te geven, beschikbaar te stellen aan het publiek, uit te zenden, te distribueren, te wijzigen, te wijzigen, afgeleide werken te creëren en de Inhoud van de Gebruiker op te slaan voor enig doel, met inbegrip van het verstrekken of mogelijk maken van de Diensten (gezamenlijk de "Gebruikerslicenties"). Voor alle duidelijkheid: de Gebruikerslicenties blijven ook na beëindiging van uw lidmaatschap van de Website en het gebruik van de Diensten, om welke reden dan ook, volledig van kracht.

3.2 U garandeert en vertegenwoordigt dat: (i) de Inhoud van de Gebruiker nauwkeurig, volledig en up-to-date is en voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften; en (ii) u het volledige en onbeperkte recht en de bevoegdheid hebt om de Gebruikerslicenties aan QuizzClub te verlenen en de Inhoud van de Gebruiker te uploaden, te plaatsen, op te nemen en te publiceren via de Website, dit alles zonder inbreuk te maken op of inbreuk te maken op auteursrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsmerken of enig ander contractueel, intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een derde partij. Verder garandeert u en verbindt u zich ertoe dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die u maakt, indient, publiceert of deelt op de Website en voor eventuele schade of verlies voor u of enige andere derde partij die daaruit voortvloeit, en dat u alle risico's in verband hiermee op zich neemt. U zult QuizzClub of iemand anders namens QuizzClub vrijwaren van enige aansprakelijkheid, kosten, schade en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) veroorzaakt door en/of door de Inhoud van de Gebruiker, zoals verder gespecificeerd in sectie 9 hieronder.

3.3 U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat QuizzClub geen controle heeft over, en geen enkele verplichting heeft om toezicht te houden op of enige andere actie te ondernemen met betrekking tot welke Inhoud wordt geüpload, gepost of opgenomen in of via deze Website. QuizzClub behoudt zich het recht voor (maar heeft geen verplichting) om de Inhoud van de Gebruiker van de Website te verwijderen, de toegang daartoe uit te schakelen, te bewerken, te wijzigen of anderszins te manipuleren, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u en om welke reden dan ook (inclusief, zonder beperking, na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden met betrekking tot dergelijke Inhoud van de Gebruiker of als we vermoeden dat u deze EULA hebt geschonden).

3.4 Hoewel QuizzClub zich redelijkerwijs zal inspannen om de materiaalopslagplaatsen op de Website te behouden, bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de Inhoud van uw Gebruiker en is QuizzClub op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet behouden van uw Gebruikerscontent.

3.5 Bovendien, als u ons feedback of suggesties stuurt via de Website e-mail of anderszins met betrekking tot de Website en/of de Diensten, erkent u dat wij deze naar eigen goeddunken kunnen gebruiken, zonder enige verplichting om u op enigerlei wijze te compenseren voor dergelijke feedback of suggesties.

3.6 Het promoten van geweld, bedreigen of lastigvallen van andere mensen op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of ernstige ziekte is niet toegestaan.

3.7 Het plaatsen van politieke, religieuze, gewelddadige of 18+ content in uw QuizzClub Profiel of een van onze andere Diensten is niet toegestaan. U erkent dat godslastering, vulgair taalgebruik, racisme en haatzaaiende uitlatingen niet toegestaan zijn in geen enkele Gebruikersnaam of visuele Content die u aan de dienst toevoegt, inclusief uw QuizzClub Profiel.

3.8 QuizzClub behoudt zich het recht om zonder melding content te verwijderen die geweld, politieke en religieuze propaganda of vernedering van anderen verheerlijkt omdat dat mogelijk een omgeving creëert die participatie ontmoedigt. Indien u zich niet aan deze Gebruikersrichtlijnen houdt, kan QuizzClub u op elk moment uit de Diensten verbannen of uw account wissen zonder melding.

4. Links naar de Websites van Derden

Voor uw gemak kunnen wij links naar websites, applicaties of functies van bepaalde derde partijen voorzien of verwijzen naar producten of diensten van bepaalde derden die buiten onze controle vallen. Als u ervoor kiest om de website van een dergelijke derde te bezoeken of zijn producten of diensten te gebruiken, dient u zich ervan bewust te zijn dat de eigen gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die derde van toepassing zijn op en bepalend zijn voor uw activiteiten en alle informatie die u vrijgeeft tijdens de interactie met die derde. QuizzClub geeft geen enkele verklaring of garantie over de websites, diensten of producten van dergelijke derden. QuizzClub onderschrijft ook niet en kan niet garanderen dat u tevreden zult zijn met producten of diensten die u koopt of downloadt van dergelijke derden, en is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw interactie met dergelijke derden. QuizzClub raadt u ten zeerste aan om elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u verder gaat met een online of offline transactie met een derde.

5. Beperkingen

5.1 QuizzClub respecteert de intellectuele eigendom van anderen en neemt de bescherming van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zeer serieus, en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Dienovereenkomstig garandeert u, verklaart u en verbindt u zich ertoe dat u de Diensten op geen enkele wijze zult gebruiken, en dat u derden niet zult toestaan of machtigen om de Diensten te gebruiken, en dat u geen materiaal of inhoud (met inbegrip van de Inhoud van de Gebruiker) zult uploaden, weergeven, plaatsen, opnemen en/of bijdragen aan of via de Website, dat: (a) inbreuk maakt op, inbreuk maakt op, misbruik maakt van of zich anderszins bemoeit met enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht of contractuele rechten van derden; (b) enig handelsgeheim van anderen onthult, tenzij Gebruiker de toestemming van de eigenaar heeft verkregen om dit te doen.

5.2 U garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe dat u de Diensten op geen enkele wijze zult gebruiken, en dat u derden niet zult toestaan of machtigen, om de Diensten te gebruiken, en dat u geen materiaal of inhoud (met inbegrip van de Inhoud van de Gebruiker) zult uploaden, weergeven, plaatsen, opnemen en/of bijdragen aan de Website dat: (a) lasterlijk, beledigend, intimiderend, bedreigend of racistisch is, of een inbreuk vormt op het recht op privacy van een ander persoon, of anderszins beledigend, gewelddadig, vulgair of obsceen is, of anderszins een persoon of entiteit schaadt of redelijkerwijs geacht kan worden schade te berokkenen; (b) illegaal is of illegale activiteiten aanmoedigt of bepleit; (c) enige communicatie of uitnodiging die is ontworpen of bedoeld om een wachtwoord, account of privé-informatie van een andere gebruiker van QuizzClub te verkrijgen, plaatsen of verzenden; (d) enig vals, onnauwkeurig of onvolledig materiaal plaatsen of enig materiaal dat niet door de gebruiker is geplaatst, verwijderen of herzien; (e) virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere computerprogramma's bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Website of een systeem, computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; (f) een valse identiteit creëren of zich voordoen als een andere persoon; (g) een ander te 'stalken' of op andere wijze lastig te vallen of asociaal, storend of destructief is, met inbegrip van 'flaming', 'spamming', 'flooding', 'trolling' en 'Griefing', aangezien deze termen algemeen worden begrepen en gebruikt op het internet; of (h) enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet- of regelgeving te schenden.

5.3 Bovendien zult u, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan, derden niet toestaan of machtigen om dit te doen: (a) enige actie te ondernemen die bedoeld is om de werking van een veiligheidskenmerk of -maatregel van de Website te omzeilen of uit te schakelen; (b) de Diensten of enig deel daarvan te publiceren, distribueren, verkopen, bekendmaken, verhandelen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, weergeven, verstrekken, overdragen of beschikbaar stellen aan derden; (c) de broncode van de Website, de Diensten of enig deel daarvan te decompileren, reverse-engineeren, demonteren, verbeteren of anderszins te proberen de broncode te achterhalen, te wijzigen, te reproduceren of afgeleide werken van de Website, de Diensten of enig deel daarvan te creëren; (d) toegang te krijgen tot enige Content op de Website via geautomatiseerde middelen, inclusief door middel van crawlen, schrapen, cachen of anderszins (behalve als dit het resultaat kan zijn van standaard zoekmachineprotocollen of -technologieën die door een zoekmachine worden gebruikt met onze uitdrukkelijke toestemming); of (e) de Website en/of de Diensten te gebruiken op een manier die illegaal is of niet is toegestaan door deze EULA.

6. Standaard en beëindiging

6.1 De licentie die u op grond van deze EULA wordt verleend, is van kracht totdat deze wordt beëindigd. QuizzClub kan uw licentie, account en toegang tot deze website en/of de services en/of specifieke content onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, beëindigen of opschorten als u een van de voorwaarden hiervan schendt of niet nakomt, of in geval van frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteiten. In dat geval zal uw recht om de Diensten te gebruiken, toegang te krijgen tot de Website en alle Inhoud onmiddellijk worden stopgezet. Alle bepalingen van deze EULA die naar hun aard ook na beëindiging van deze EULA van kracht zouden moeten blijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieclausules en aansprakelijkheidsbeperkingen) blijven na beëindiging van deze EULA volledig van kracht, om welke reden dan ook. Beëindiging van de toegang van de gebruiker tot en het gebruik van de website en de diensten zal u niet ontheffen van enige verplichtingen die voortvloeien of ontstaan vóór een dergelijke beëindiging of enige aansprakelijkheid beperken die u anders aan QuizzClub zou hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele vrijwaringsverplichtingen die hierin zijn opgenomen.

6.2 QuizzClub kan ook uw licentie, account en toegang tot deze Website en/of de Diensten en/of specifieke Inhoud beëindigen of opschorten, zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die QuizzClub heeft, onmiddellijk na het optreden van een van de volgende gebeurtenissen: (i) u bent betrokken bij een vrijwillige of onvrijwillige faillissementsprocedure of een andere procedure met betrekking tot insolventie, ontbinding, stopzetting van de activiteiten, reorganisatie of schuldenlast of dergelijke en de procedure wordt niet binnen dertig (30) dagen geseponeerd; (ii) u wordt insolvabel of kunt uw schulden niet betalen wanneer deze vervallen in de normale gang van zaken of een opdracht geven ten gunste van uw schuldeisers; (iii) u partij wordt bij een fusie of consolidatie, uw bedrijf en/of activa geheel of grotendeels overdraagt aan een derde partij en er naar de mening van QuizzClub een materieel belangenconflict optreedt met betrekking tot het behoud van deze Website; of (iv) QuizzClub van mening is dat oneigenlijk gebruik van de Diensten heeft plaatsgevonden of op het punt staat plaats te vinden.

6.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten commercieel waardevolle materialen van QuizzClub zijn en dat het ontwerp en de ontwikkeling van de Website, de Inhoud en andere materialen de inspanning van bekwame ontwikkelingsdeskundigen en de investering van aanzienlijke tijd en geld weerspiegelt. Dienovereenkomstig erkent u en gaat u ermee akkoord dat geldelijke schade niet voldoende is om QuizzClub te compenseren in het geval van uw daadwerkelijke of dreigende inbreuk of schending van deze EULA, en dat QuizzClub onherstelbaar kan worden geschaad door een dergelijke inbreuk of schending. Daarom heeft QuizzClub het recht om een gerechtelijk bevel of andere rechtsmiddelen te vragen en te verkrijgen die beschikbaar zijn in de wet en billijkheid om een dergelijke inbreuk of schending te verhelpen, met inbegrip van een passend decreet van specifieke prestaties of enige andere passende rechtvaardige oplossing.

7. Geen garantie

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING UITSLUITEND BIJ U LIGT. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDEN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. QUIZZCLUB GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK ERVAN ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN OF AAN UW SPECIFIEKE EISEN ZAL VOLDOEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT QUIZZCLUB GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID, VEILIGHEID, COMPATIBILITEIT, NIET-INBREUK OF VOLLEDIGHEID.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN QUIZZCLUB, HAAR AANDEELHOUDERS, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN OF WERKNEMERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE, VOORBEELDIGE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT DE HIERIN VERLEENDE LICENTIE OF UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ONGEACHT OF QUIZZCLUB IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE UITGESLOTEN SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, COMPUTERTIJD, ARBEIDSKOSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE, OF VERLIES VAN GEBRUIK OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF ANDER GELDELIJK VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE AGGREGAAT AANSPRAKELIJKHEID VAN QUIZZCLUB EN HAAR AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS ONDER DEZE EULA OF VOORTVLOEIEND UIT OF ANDERSZINS TERUGHOUDENDHEID TEN AANZIEN VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN HOGER ZIJN DAN DE HOOGSTE VAN (I) HONDERD ONS DOLLAR, OF (II) DE SERVICEKOSTEN DIE DAADWERKELIJK DOOR U ZIJN BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING) AAN QUIZZCLUB VOOR DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST QUIZZCLUB ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN HET MATERIAAL, DE INHOUD OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE DIENSTEN ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT QUIZZCLUB NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES EN/OF SCHADE ALS GEVOLG VAN EN/OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK EN/OF DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE SCHADE, VERLIES EN/OF SCHADE DIE: (I) VOORTVLOEIT UIT DE OPSCHORTING, WIJZIGING, STOPZETTING OF HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE WEBSITE EN/OF DE DIENSTEN; (II) HET GEVOLG IS VAN ONBEVOEGD GEBRUIK, HET TIJDELIJK OF PERMANENT NIET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE, FOUTEN OF OMISSIES (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, DOOR ONDERHOUD, UPGRADES EN REPARATIES OF DOOR HET UITVALLEN VAN TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN EN -APPARATUUR); (II) BETREKKING HEEFT OP HET DOWNLOADEN OF PLAATSEN VAN INHOUD; OF (III) HET RESULTAAT IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF EEN SOORTGELIJK BESMETTINGS- OF DESTRUCTIEF PROGRAMMA.

UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN REMEDIE IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE SITE, GERELATEERDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE GRIEF ZAL UW BEËINDIGING EN STOPZETTING VAN DE TOEGANG TOT, OF HET GEBRUIK VAN DE SITE ZIJN.

9. Schadeloosstelling

Op eerste verzoek zult u QuizzClub, haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen en medewerkers vrijwaren van enige aansprakelijkheid, kosten, schade en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) veroorzaakt door en/of door uw toegang tot de Website, gebruik van de Diensten, schending van deze EULA, of schending of inbreuk op enige rechten (inclusief, zonder beperking, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten) van een derde door het gebruik van de Website en/of Diensten.

10. Privacybeleid

Gebruiker erkent en stemt ermee in dat wij bepaalde gegevens en andere informatie over de gebruiker kunnen verzamelen via de website. Onze verzameling en het gebruik van dergelijke informatie wordt geregeld door onze Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze Diensten, erkent u dat u ook ons Privacybeleid heeft bekeken en dat u akkoord gaat met de voorwaarden ervan.

11. Gebruik van de Website door Kinderen

We voldoen aan de eisen van COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), we verzamelen geen informatie van personen onder de 13 jaar. Onze website, producten en diensten zijn allemaal gericht op mensen die ten minste 13 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur dan geen informatie over uzelf naar ons, inclusief uw naam of e-mailadres. In het geval dat we te weten komen dat we persoonlijke informatie van een kind onder de 13 jaar hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Als u in de EER gevestigd bent, mag u onze Diensten alleen gebruiken als u ouder bent dan de leeftijd waarop u toestemming kunt geven voor gegevensverwerking volgens de wetten van uw land of als er aan ons verifieerbare toestemming van uw ouders is verstrekt voor uw gebruik van QuizzClub.

Als u een ouder bent en u ontdekt dat uw kind QuizzClub gebruikt en u wilt dat niet, neem dan contact met ons op via legal@quizzclub.com.

12. Melding van Inbreuken op Intellectueel Eigendom

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vragen u dat ook te doen. We reageren op meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht als deze in overeenstemming zijn met de wet, en dergelijke meldingen moeten worden gemeld met behulp van onze DMCA-beleid. Wij behouden ons het recht voor om inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt, te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen. Onze aangewezen agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Diensten is:

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Phone: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

13. EULA Updates

Deze EULA, samen met onze Privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen QuizzClub en u met betrekking tot het gebruik van deze Website en de Diensten waarvoor u hieronder een licentie heeft, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken met betrekking tot dergelijke onderwerpen. QuizzClub kan deze EULA van tijd tot tijd bijwerken, met of zonder kennisgeving. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte EULA op onze website plaatsen. We raden u aan deze EULA regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Als u de website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, is de meest actuele versie van deze EULA van toepassing. Als een wijziging voor u onaanvaardbaar is, kunt u het gebruik van onze diensten stopzetten. Als u het gebruik van onze diensten niet staakt, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

14. Juridische en Plaatsgebonden Kwesties

Deze EULA wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Cyprus, met uitzondering van de beginselen van conflicten en rechtskeuze. U gaat ermee akkoord dat elke juridische of billijkheidszaak die voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA of de website, uitsluitend wordt ingediend bij bevoegde rechtbanken in Nicosia, Cyprus, en u stemt er hierbij mee in en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor het voeren van een dergelijke rechtszaak.

15. Diverse

15.1 QuizzClub kan te allen tijde haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen aan een derde zonder toestemming van de Gebruiker.

15.2 In het geval dat een bevoegde rechtbank een bepaling van deze EULA onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

15.3 Het niet afdwingen door QuizzClub van enig recht of enige bepaling in deze EULA vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling, tenzij dit door QuizzClub schriftelijk wordt erkend en overeengekomen.

15.4 FACEBOOK DISCLAIMER: "Deze site maakt geen deel uit van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site op geen enkele wijze door Facebook onderschreven. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc."

16. Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via Contactformulier of stuur ons een brief naar:
. 2637 E Atlantic Blvd #37635
Pompano Beach, FL 33062